STATUTUL
FEDERAŢIEI PATRONATELOR FEMEILOR ANTREPRENOR

Delimiter

Subscrisele:
PATRONATUL FEMEILOR ANTREPRENOR, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Plantelor nr. 17, Corp A, demisol, ap. 2, cam. 1, sector 2, înregistrată în registrul organizaţiilor patronale ţinut de Judecătoria Sectorul 2 Bucureşti sub nr. 2/2017, legal reprezentată prin Preşedinte – CHIRIAC CRISTINA, cetăţean român, născută în Câmpulung, jud. Argeş la data de 05.10.1973, domiciliată în Mun. Bucureşti, Str. Plantelor nr. 17, Corp A, ap. 1BIS, Sector 2, posesoare a Cl seria RD numar 888061 emisă de SPCEP mun. Bucureşti, la data de 04.08.2017, CNP 2731005030034, şi
PATRONATUL FEMEILOR DIN MEŞTEŞUGĂRIT, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Plantelor nr. 17, Corp A, demisol, ap. 2, cam. 2, sector 2, înregistrată în registrul organizaţiilor patronale ţinut de Judecătoria Sectorul 2 Bucureşti sub nr. 3/2017, legal reprezentată prin Preşedinte – CHIRIAC CRISTINA, cetăţean român, născută în Câmpulung, jud. Argeş la data de 05.10.1973, domiciliată în Mun. Bucureşti, Str. Plantelor nr. 17, Corp A, ap. 1BIS, Sector 2, posesoare a Cl seria RD număr 888061 emisă de SPCEP mun. Bucureşti, la data de 04.08.2017, CNP 2731005030034,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările ulterioare, am hotărât constituirea Federaţiei Patronatelor Femeilor Antreprenor, în următoarele condiţii:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, REGIMUL JURIDIC, CRITERIUL DE CONSTITUIRE, SEDIUL, DURATA

Art. 1 Denumirea organizaţiei patronale este „FEDERAŢIA PATRONATELOR FEMEILOR ANTREPRENOR” (FPFA), denumită în cele ce urmează „FPFA„ sau „Federaţia”.
Denumirea Federaţiei va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta cu menţionarea numărului de înregistrare, a sediului, a codului fiscal şi a conturilor Federaţiei.
Federaţia îşi va putea schimba denumirea numai cu aprobarea Adunării Generale a Membrilor.
Art. 2 – „FEDERAŢIA PATRONATELOR FEMEILOR ANTREPRENOR” este înfiinţat şi funcţionează ca organizaţie a patronatelor antreprenorilor femei, fiind persoană juridică română de drept privat, autonomă, fără caracter politic şi fără scop patrimonial.
Federaţia va funcţiona potrivit legislaţiei române (Legea nr. 62/2011), a prezentului Statut şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Federaţiei.
Art. 3. Sediul „FEDERAŢIEI PATRONATELOR FEMEILOR ANTREPRENOR” este situat în Bucureşti, str. Cuza Vodă nr. 120, et. 1, cam. 1, sector 4.
Sediul Federaţiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.
Art. 4FEDERAŢIA PATRONATELOR FEMEILOR ANTREPRENOR” se constituie pe o durată nelimitată.
Art. 5. Cu aprobarea Adunării Generale şi în condiţiile art. 55 alin. (3) din Legea 62/2011 – a dialogului social, Federaţia îşi poate constitui, ca structuri teritoriale, uniuni patronale teritoriale în Bucureşti, în ţară sau în străinătate.
Între sesiunile Adunărilor Generale se deleagă Consiliul Director pentru validarea uniunilor patronale teritoriale.
Art. 6. Federaţia va avea siglă, forma acesteia fiind aprobată de Adunarea Generală.
Membrii vor putea utiliza sigla Federaţiei în condiţiile stabilite de Consiliul Director.

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE FEDERAŢIEI

Art. 7. FEDERAŢIA PATRONATELOR FEMEILOR ANTREPRENOR” are ca scop principal reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor – organizaţii patronale -, care promovează şi sprijină afirmarea femeilor în mediul de afaceri şi în domeniul patronal.
Art. 8. În vederea realizării scopului, Federaţia are următoarele obiective:

 • promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale femeilor de afaceri, în relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele sau cu alte organizaţii non-guvernamentale care au responsabilităţi delegate sau asumate în oricare din domeniile de interes pentru membrii Federaţiei, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate;
 • dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale;
 • iniţierea, realizarea, derularea, implementarea de proiecte şi programe pentru femei;
 • impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de constituire şi dezvoltare a societăţilor comerciale de către femei, cu capital privat autohton şi/sau cu participarea investitorilor străini;
 • promovarea cooperării şi colaborării cu structuri profesionale şi patronale similare din ţară şi străinătate;
 • reprezentarea intereselor femeilor de afaceri în organismele profesionale şi patronale internaţionale;
 • promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul antreprenorial şi patronal.

Art.9. Pentru realizarea scopului său, Federaţia va putea desfăşura, în principal, următoarele activităţi:

 1. organizarea de programe de formare a femeilor în domeniul antreprenoriatului şi a altor domenii de interes privind dezvoltarea competenţelor profesionale, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate;
 2. oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul antreprenorial, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituţii de profil;
 3. realizarea de evenimente cu scop informativ şi educativ pentru femeile de afaceri;
 4. actualizarea permanentă a informaţiilor din domeniu, la nivel european şi national, din punct de vedere al legislaţiei şi al reglementărilor directe;
 5. creşterea nivelului de profesionalizare a membrilor săi şi recunoaşterea nivelurilor profesionale;
 6. informarea profesională şi realizarea de programe de dezvoltare profesională prin diferite mijloace (evenimente, conferinţe, workshop-uri etc);
 7. cooperarea cu instituţii de profil din Europa şi din afara Europei, inclusiv prin afiliere;
 8. oferirea de servicii de consiliere în carieră femeilor din toate categoriile sociale;
 9. derularea de programe de învăţământ dintre cele clasificate conform codificării naţionale: alte forme de invatamant n.c.a. (CAEN 8559) şi activităţi de servicii suport pentru învăţământ (CAEN 8560);
 10. colaborarea cu instituţii de învăţământ, alte ONG, asociaţii profesionale, instituţii de stat, persoane fizice şi juridice pentru realizarea unui (unor) parteneriat (e) care să conducă la atingerea scopului şi obiectivelor Patronatului;
 11. asigurarea pentru membrii săi de informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii;
 12. promovarea progresului managerial, serviciilor de consultanţă şi asistenţă de specialitate, standardelor de calitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă;
 13. realizarea de schimburi de experienţă şi informaţii între membrii săi şi cu organisme de profil din ţară şi străinătate;
 14. organizarea de reuniuni şi simpozioane pe teme de interes pentru membrii, inclusiv prin participări internaţionale;
 15. editarea unor publicaţii periodice şi ocazionale;
 16. iniţierea de programe de pregătire şi specializare a personalului membrilor săi în parteneriat cu specialişti atestaţi;
 17. promovarea proiectelor de finanţare şi administrare ce pot fi realizate prin eforturile membrilor, cu respectarea prevederilor legale;
 18. popularizarea rezultatelor acţiunilor Federaţiei prin mass-media, editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi, reviste, rapoarte, monografii, recomandări, studii şi alte tipuri de publicaţii şi lucrări de specialitate;
 19. atragerea prin elaborarea de programe ferme, a resurselor publice sau private din ţară şi din străinătate pentru realizarea investiţiilor în domeniul antreprenoriatului feminin;
 20. promovarea şi sprijinirea dezvoltării unui sistem modern de comunicaţii între membrii Federaţiei în beneficiul reciproc al acestora, pentru difuzarea şi diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor antreprenoriale şi din alte domenii de interes.

Orice activitate şi serviciu care se înscriu în spiritul obiectivelor mai sus menţionate poate fi desfăşurată de Federaţie.
Schimbarea scopului şi obiectivelor Federaţiei se face cu unanimitatea membrilor acesteia.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL, COTIZATIA SI SURSELE DE VENIT ALE FEDERAŢIEI

Art. 10. Patrimoniul
Patrimoniul iniţial al Federaţiei a fost constituit din contribuţia în numerar a membrilor fondatori ai Federaţiei, în valoare de 1000 lei, integral subscris şi vărsat de către membri.
Patrimoniul se va completa pe parcursul funcţionării Federaţiei prin folosirea veniturilor acestuia.
Patrimoniul va fi folosit numai în interesul Federaţiei şi în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţat.
Art. 11. Cotizaţia
Cotizaţia de membru este anuală şi se plateşte până la sfârşitul lunii iulie pentru anul în curs.
Cuantumul cotizaţiei, taxa de înscriere şi modalităţile de plată se stabilesc în fiecare an pentru anul următor de către Consiliul Director.
În vederea îndeplinirii obiectivelor Federaţiei, pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor specifice, Consiliul Director va putea stabili în sarcina membrilor Federaţiei o cotizaţie suplimentară. Achitarea cotizaţiei suplimentare este facultativă pentru membri.
Art. 12. Veniturile Federaţiei se constituie din:

 1. cotizaţii, taxe de înscriere şi alte contribuţii financiare ale membrilor;
 2. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 3. dividende de la societăţile comerciale înfiinţate de Federaţie;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. valorificarea drepturilor editoriale;
 7. încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
 8. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 13. Federaţia poate dobândi în proprietate, în condiţiile legii, cu titlu oneros sau gratuit, bunuri mobile sau imobile necesare scopului pentru care a fost înfiinţat.
Art. 14. Federaţia va avea cont bancar. Dreptul de semnatură în banca aparţine Preşedintelui şi/sau unor persoane împuternicite de acesta.

CAPITOLUL IV
MEMBRII FEDERAŢIEI
Secţiunea I
DOBȂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art. 15. Membru al Federaţiei poate fi orice organizaţie patronală, română şi/sau străină care se obligă să respecte Statutul Patronatului şi care are membri persoane fizice autorizate femei sau persoane juridice ai căror asociaţi/acţionari, administratori sau alte funcţii de conducere sunt femei.
Art. 16. Registrul membrilor
În cadrul Federaţiei există un registru al membrilor în care sunt înscrise datele de identificare ale acestora, datele de identificare ale reprezentanţilor lor, data înregistrării sau retragerii din Federaţie şi tipul activităţii desfăşurate.
Toţi membrii Federaţiei au acces la acest registru.
Art. 17. Dobândire calităţii de membru
Calitatea de membru al Federaţiei se dobândeşte de către organizaţiile patronale care, îndeplinind condiţiile de mai sus, semnează adeziunea şi achită cotizaţia şi taxa de înscriere stabilite de Consiliul Director.
Aprobarea cererii de primire în rândurile membrilor Federaţiei se face de către Consiliul Director pe baza unei prezentări a Preşedintelui.
Art. 18. Transmiterea calităţii de membru
Calitatea de membru al Federaţiei nu poate fi transmisă.
În cazul în care un membru al Federaţiei suferă modificări ale situaţiei sale juridice, în sensul divizării sau fuziunii, organizaţia patronală/organizaţiile patronale nou create, dacă îndeplinesc condiţiile prezentului statut şi doresc acest lucru, vor deveni membre ale Federaţiei fără îndeplinirea formalităţilor de înscriere, prin simpla lor manifestare de voinţă adusă, în scris, la cunoştinţa Patronatului.
Art. 19. Reprezentarea membrilor
Membrii Federaţiei vor fi reprezentaţi la Adunările Generale sau în organele de conducere ale Patronatului printr-un reprezentant persoană fizică, desemnat de către organele de conducere ale organizaţiei patronale membră a Federaţiei.
Reprezentantul desemnat de către organizaţia patronală membră a Federaţiei ia parte la Adunările Generale ale Federaţiei şi votează în numele organizaţiei patronale pe care o reprezintă.
Reprezentantul unei organizaţii patronale membră a Patronatului care a fost ales în organele de conducere ale Federaţiei şi care, pe parcursul exercitării funcţiei, pierde calitatea de reprezentant ori organizaţia patronală pierde calitatea de membru a Federaţiei, va fi decăzut de drept din funcţia pe care o ocupă.
Locul vacant va fi ocupat de către un membru supleant sau, în absenţa acestuia, se vor organiza noi alegeri.
Art. 20. Pierderea calităţii de membru
Calitatea de membru al Federaţiei se pierde:

 1. prin excludere, ca sancţiune disciplinară;
 2. prin retragere la cerere, care este oricând la latitudinea oricărui membru şi se face printr-o notificare scrisă adresată Consiliului Director şi care intră în vigoare la 1 ianuarie a anului următor;
 3. prin dizolvarea organizaţiei patronale membră a Federaţiei.
Secţiunea II
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 21. Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

 1. să participe la reuniunile Federaţiei şi să voteze în Adunarea Generală;
 2. să aleagă şi să fie aleşi, prin reprezentanţii lor, în organele de conducere ale Federaţiei;
 3. să beneficieze, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală, de toate informaţiile şi studiile efectuate şi/sau achiziţionate de către Federaţie.

Art. 22. Obligaţiile membrilor Federaţiei sunt următoarele:

 1. să plătească cotizaţia datorată la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul Statut ori prin hotărârea Consiliului Director;
 2. să participe la adunările, întrunirile ori acţiunile organizate de Federaţie;
 3. să susţină interesele şi activităţile Federaţiei şi să nu întreprindă nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul acesteia;
 4. să suporte prejudiciile create Federaţiei din culpa lor sau a reprezentanţilor lor;
 5. să pună la dispoziţia experţilor numiţi sau agreaţi de Federaţie toate documentele şi informaţiile stipulate în regulamentele Federaţiei şi care au legatură cu realizarea scopului şi a activităţii acesteia;
 6. să apeleze la medierea Preşedintelui Federaţiei, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală cu alt membru al Federaţiei înainte de a apela la instanţele de judecată, la mass-media sau intervenţia altor autorităţi.
Secţiunea III
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE

Art. 23. În cazul încălcării dispoziţiilor legale sau a prezentului statut, membrii Federaţiei pot fi sancţionaţi astfel:

 • cu avertisment scris;
 • cu suspendarea termporară de maxim 6 luni a drepturilor ce decurg din calitatea de membru;
 • cu excluderea din Federaţie.

Art. 24. Competenţa aplicării sancţiunilor disciplinare aparţine Consiliului Director.
Consiliul Director este obligat ca, înainte de aplicarea sancţiunilor suspendării drepturilor şi excluderii, să invite în scris membrul care umează să fie sancţionat şi să îl informeze despre acuzaţiile care i se aduc. Acesta poate folosi orice mijloc legal în apărarea sa.
Membrul poate contesta decizia Consiliului Director, contestaţia fiind soluţionată de Adunarea Generală în şedinţa imediat următoare.
Art. 25. Motivele aplicării sancţiunilor disciplinare sunt următoarele:

 1. producerea de prejudicii morale sau materiale Federaţiei prin activitatea proprie desfăşurată;
 2. angajarea organizaţiei patronale în acţiuni ce contravin scopului Federaţiei ori sunt contrare legii şi ordinii de drept;
 3. încălcarea gravă sau repetată a Statutului Federaţiei ori a regulamentelor acestuia;
 4. neplata cotizaţiei.

Art. 26. Neplata cotizaţiei datorate Federaţiei pentru o perioadă de 6 luni, după aplicarea sancţiunii avertismentului scris făcută de către Consiliul Director, se sancţionează de drept, fără îndeplinirea nici unei alte formalităţi, cu suspendarea drepturilor de membru până la plata cotizaţiei datorate.
Dacă în termen de 12 luni nu se plăteşte cotizaţia, membrul în culpă poate fi exclus din Federaţie, prin decizia Consiliului Director.
Suspendarea drepturilor ce decurg din calitatea de membru sau excluderea din Federaţie pentru neplata cotizaţiei nu absolvă membrul în culpă de achitarea acesteia pentru toată perioada în care a fost membru, inclusiv pentru întreg anul în care s-a luat decizia excluderii sau retragerii. Decizia privind luarea măsurilor legale în vederea executării silite a membrilor în culpă aparţine Consiliului Director.
Art. 27. Membrii Federaţiei care sunt excluşi nu au nici un drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile acesteia şi nici pe acela de a ridica pretenţii asupra cotizaţiilor sau altor eventuale contribuţii băneşti sau materiale realizate de către Federaţie.

CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE FEDERAŢIEI

Art. 28. Organele de conducere şi control ale Federaţiei sunt:
1) Adunarea Generală;
2) Consiliul Director;
3) Cenzorul.

Secţiunea I
ADUNAREA GENERALĂ

Art. 29. Adunarea Generală a Federaţiei este constituită din totalitatea membrilor Federaţiei şi reprezintă organul suprem de conducere al acesteia.
Reprezentanţii în Adunarea Generală sunt desemnaţi de către organizaţia patronală membră a Federaţiei.
Mandatul de reprezentare se dă în scris, fie special pentru şedinţa la care participă reprezentantul, fie pe o perioadă nedeterminată, în această situaţie mandatul încetând prin revocarea lui adusă la cunoştinţa Federaţiei.
Calitatea de reprezentant încetează de drept la data la care organizaţia patronală membra Federaţiei pierde această calitate.
Art. 30. Fiecare membru are dreptul la un vot în Adunarea Generală.
Dreptul de vot în Adunarea Generală poate fi exercitat numai de membrii care au cotizaţia plătită la zi.
Art. 31. Adunarea Generală se întruneşte, în şedinţă ordinară, anual sau, în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul.
Art. 32. Adunarea Generală poate fi convocată de:
1) Preşedinte;
2) majoritatea simplă a membrilor Consiliului Director;
3) 1/3 din membrii Federaţiei.
Art. 33. Convocarea Adunării Generale se face în scris, inclusiv prin fax sau e-mail, cu cel puţin 10 zile înaintea datei şedinţei.
Convocarea sub formă de fax sau e-mail se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată.
Art. 34. În actul de convocare a Adunării Generale se va menţiona ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.
Atunci când este posibil, împreună cu actul de convocare se vor trimite şi materialele ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Federaţiei.
Art. 35. Adunarea Generala lucrează şi adoptă hotărâri valabile în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi, cu jumătate plus unu din voturile celor prezenţi.
Modalitatea de votare, secretă sau nu, se stabileşte, de la caz la caz, de către Adunarea Generală.
Art. 36. Dacă la ora stabilită în convocatorul şedinţei, Adunarea Generală nu este statutar constituită pentru a putea adopta hotărâri în mod valabil, se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă şi va fi stabilită o altă şedinţă cu aceeaşi ordine de zi peste cel mult 14 zile, inclusiv în aceeaşi zi.
La a doua şedinţă Adunarea Generală va putea adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă de voturi.
Art. 37. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 38. Adunarea Generală a Federaţiei este condusă de către Preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către alt membru al Consiliului Director, stabilit de acesta din urmă prin vot.
Înaintea începerii şedinţei, Adunarea Generală va alege un secretar care va întocmi procesul-verbal de şedinţă.
La sfârşitul şedinţei acesta va fi semnat de către Preşedinte şi secretar.
Art. 39. Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:

 1. aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Federaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea şi revocarea membrilor eligibili ai Consiliului Director;
 4. înfiinţarea de uniuni sau confederaţii patronale sau aderarea la unele existente;
 5. modificarea statutului Federaţiei;
 6. dizolvarea şi lichidarea Federaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 7. aprobarea şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Federaţiei;
 8. aprobarea realizării de activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al Federaţiei, inclusiv crearea unor societăţi comerciale în acest sens;
 9. luarea oricăror alte decizii care nu sunt date de prezentul statut în competenţa altor persoane sau organe de conducere.
Secţiunea II
CONSILIUL DIRECTOR

Art. 40. Consiliul Director asigură conducerea Federaţiei între şedinţele Adunării Generale.
Membrii eligibili ai Consiliului Director sunt aleşi în mod individual, dintre reprezentanţii membrilor Federaţiei în Adunarea Generală şi pot fi realeşi fără limită de mandate.
Membrii Consiliului Director nu sunt remuneraţi.
Art. 41. Durata mandatului membrilor eligibili ai Consiliului Director este de 3 ani.
Membrul Consiliului care a înlocuit pe un altul care a pierdut această calitate continuă mandatul predecesorului său.
Art. 42. Consiliul Director lucrează în prezenţa a minimum jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi şi ia decizii cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui sau a înlocuitorului său este decisiv în sensul adoptării sau respingerii hotărârii.
Consiliul Naţional Director poate lua decizii şi fără întrunire şi deliberare dacă actul care se doreşte a fi adoptat este semnat sau validat electronic de jumătate plus unu dintre membrii săi.
Art. 43. Consiliul Director este compus din Preşedinte, care este şi Preşedintele Federaţiei, şi de 6 vicepresedinti.
Consiliul Director este condus de Preşedinte.
Preşedintele poate delega pentru conducerea Consiliului Director un Vicepreşedinte.
Art. 44. Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii:

 1. stabileşte direcţiile şi liniile de dezvoltare ale Federaţiei şi propune Adunării Generale a membrilor Federaţiei strategia şi obiectivele generale ale Federaţiei, precum şi modalităţile de realizare a acestora;
 2. urmăreşte, supraveghează şi controlează aplicarea şi respectarea Statutului Federaţiei;
 3. asigură conducerea Federaţiei între şedinţele Adunării Generale şi realizează actele de administrare a patrimoniului acestuia, urmărind îndeplinirea scopului Federaţiei;
 4. elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte executarea lui;
 5. hotărăşte asupra primirii de noi membri, precum şi asupra excluderii unui membru al Federaţiei, informând Adunarea Generală cu privire la acestea;
 6. elaborează şi supune aprobării Adunării Generale regulamentele de ordine internă şi de funcţionare a diferitelor departamente şi comitete specializate ale Federaţiei, stabilind totodată atribuţiile acestora;
 7. convoacă Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare ale Federaţiei;
 8. deliberează asupra temelor şi problemele de interes cu care se confruntă Federaţia;
 9. dezvoltă şi consolidează stucturile teritoriale şi coordonează activităţile acestora în scopul promovării intereselor lor la nivel local şi central;
 10. îndeplineşte orice altă sarcină dată în competenţa sa de către Adunarea Generală.

Art. 45. Mandatul în Consiliul Director încetează în următoarele situaţii:

 1. împlinirea termenului pentru care a fost dat;
 2. demisie;
 3. incompatibilitate;
 4. deces;
 5. pierderea calităţii de reprezentant al organizaţiei patronale membră a Patronatului care l-a desemnat în Adunarea Generală;
 6. pierderea calităţii de membru al Federaţiei a organizaţiei patronale a cărui reprezentant este;

În cazul încetării mandatului unui membru titular, pentru ocuparea locului vacant se va numi membrul supleant care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art. 46. Membrii Consiliului Director plătesc lunar, direct în contul Federaţiei, o contribuţie fixă, cu titlul de taxă de solidaritate, în cuantumul stabilit de Consiliul Director.
Art. 47. Preşedintele are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Federaţia în relaţiile cu terţii;
 2. asigură conducerea operativă a Federaţiei între şedinţele Consiliului Director şi realizează actele de administrare a patrimoniului conform scopului acestuia;
 3. semnează în numele Federaţiei, cu aprobarea Consiliului Director, contractele Federaţiei, urmăreşte, alături de Consiliul Director, executarea acestora şi trage la răspundere persoanele desemnate pentru îndeplinire;
 4. convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 5. aprobă angajarea personalului de specialitate sau administrativ făcută de compartimentul executiv şi/sau concedierea acestuia;
 6. acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute Federaţiei;
 7. mediază conflictele dintre membrii Federaţiei;
 8. păstrează şi foloseşte ştampila Federaţiei;
 9. propune spre aprobare Consiliului Director numirea în funcţie a Purtătorului de cuvânt;
 10. elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte executarea lui;
 11. angajează Directorul General, persoană fizică sau încheie contractul de management cu organizaţie terţă de specialitate;
 12. iniţiază şi supune aprobării Consiliului Director regulamentele de ordine interioară şi de organizare şi funcţionare a Federaţiei şi a departamentelor sau comitetelor specializate ale Federaţiei, stabilind totodată atribuţiile acestora;
 13. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri, bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, precum şi proiectele şi programele Federaţiei;
 14. informează Adunarea Generală şi Consiliul Director cu privire la măsurile întreprinse între şedinţele acestora;
 15. îndeplineşte orice alte sarcini date în executarea sa de către Adunarea Generală.

Preşedintele poate mandata pe oricare dintre membrii Consiliului Director pentru a realiza  atribuţiile care îi revin sau numai o parte dintre acestea.

Secţiunea III
CENZORUL FEDERAŢIEI

Art. 48. Controlul financiar intern al Federaţiei este asigurat de un cenzor numit de Consiliul Director, cu aprobarea Adunării Generale.
Art. 49. În realizarea competenţei sale cenzorul:
1) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei, aducând la cunoştinţa Adunării Generale situaţia financiară a acestuia, inclusiv neregulile financiare;
2) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
3) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
4) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art. 50. Cenzorul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia specială în materie.

Secţiunea IV
PROCEDURA ALEGERILOR ÎN CADRUL FEDERAŢIEI

Art. 51. Votul
Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director.
Alegerile se desfăşoară prin vot secret, pe buletine de vot.
Pot vota şi membrii absenţi prin împuternicirea altor membri care vor fi prezenţi.
Art. 52. Candidatura
Candidaţii vor fi propuşi în şedinţa Adunării Generale de către alţi membrii sau se pot autopropune.
În cazul în care doi candidaţi au întrunit acelaşi număr de voturi şi nu este decât un loc vacant se va recurge la metoda tragerii la sorţi.
Art. 53. Validarea rezultatelor
Secretarul şedinţei Adunării Generale va proceda la numărarea voturilor şi va întocmi procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatele alegerilor.
Art. 54. Noul Preşedinte va convoca vechiul Consiliu Director în cel mult 30 zile, la sediul Federaţiei, în vederea întocmirii procesului-verbal de predare-primire a documentelor.
Art. 55. Consiliul Director va alege reprezentanţii Federaţiei în organele de conducere ale uniunilor sau confederaţiilor la care aceasta este afiliată.

Secţiunea V
CONDUCEREA OPERAŢIONALA A FEDERAŢIEI

Art. 56. Structuri interne
În cadrul Federaţiei vor exista mai multe structuri funcţionale.
Numărul de membri, procedura de numire a membrilor, atribuţiile concrete, procedura de lucru în cadrul structurilor funcţionale, precum şi celelalte raporturi dintre acestea şi Federaţie vor fi stabilite de către Consiliul Director printr-un Regulament de organizare şi funcţionare a Federaţiei.
Art. 57. În limita numărului de posturi aprobat de către Adunarea Generală şi a schemei de organizare şi funcţionare, Preşedintele Federaţiei, în funcţie de necesităţile concrete, poate angaja personal de specialitate, tehnic şi administrativ.

CAPITOLUL VI
REORGANIZAREA ŞI DIZOLAVAREA FEDERAŢIEI

Art. 58. În cazul reorganizării sau dizolvării Federaţiei, patrimoniul acestuia va fi lichidat potrivit hotărârii Adunării Generale.
Federaţia va putea fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale sau prin hotărâre judecătorească.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 59 În caz de nulitate a unei clauze din prezentul statut aceasta nu va afecta restul prevederilor care se vor aplica în continuare.
Art. 60. Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.